RoadShow Beaches

In the year of 2010 Ti-ti went to several Portuguese beaches to promote the Ti-ti.